پراكندگي جغرافيائي

ردیف استان درصد عملکرد تعداد پروژه
1 آذربایجان شرقی 56/93 37
2 اردبیل 36/93 24
3 آذربایجان غربی 3/08 2
4 کردستان 1/53 1
5 خراسان جنوبی 1/53 1