پروژه های در حال اجرا

ردیف شماره قرار داد تاریخ قرار داد موضوع قرار داد کارفرما
3981/31/46011389/7/5حفاری و کابل کشی فیبرنوری مسیر مشگین شهر - اردبیلشرکت مخابرات استان اردبیل