پروژه های اجرا شده

تاریخ قرار داد موضوع قرار داد کارفرما
1367/7/16محوطه سازی،حصار کشی و ساختمان های نگهبانی تصفیه خانه میاندوآباداره آب منطقه ای آذربایجان شرقی
1368/7/15احداث نگهبانی و سر درب دانشگاه تربیت معلمدانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1369/6/22ساختمان واحد کنترل کارخانه لوله سازی آذرشهراداره آب منطقه ای آ .ش
1369/9/6احداث ساختمان دادگستری مرنددادگستری آ.ش
1369/11/6حصار کشی و ساختمان نگهبانی تصفیه خانه فاضلاب تبریزاداره آب منطقه ای آ .ش
1370/3/28تکمیل ساختمان حوضچه آب و مخزن سوخت کارخانه لوله سازی آذرشهراداره آب منطقه ای آ .ش
1371/4/25احداث پست کنترل و 6دستگاه ساختمان مسکونیاداره آب منطقه ای آ .ش
1371/6/28عملیات تکمیل ساختمان پست کنترل و ساختمان های مسکونی در خداآفریناداره آب منطقه ای آ .ش
1371/11/21احداث ساختمان ادراه ی راه وترابری در سه راهی اسکان لواداره آب منطقه ای آ .ش
1372/12/24احداث ساختمان های پست کنترل قیز قلعه سیاداره آب منطقه ای آ .ش
 1  2  3  4  5  6  7