حجم كاري پرو‍ژه ها

رديف شرح واحد ميزان كاركرد
1کانال سازیمتر136250
2حفاری مسیر فیبر نوریمتر300000
3کابل کشی کانالیمتر215000
4کابل کشی خاکیمتر520000
5کابل کشی فیبر نوریمتر360000
6کابل کشی هواییمتر41000
7ساخت تیر فلزیاصله12750