انبار

آدرس انبار : کیلومتر 20 جاده تبریز - صوفیان ، نرسیده به شهرک سرمایه گذاری خارجی
تلفکس : 0472,3363929