دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تبریز ، خیابان پاستور جدید ، تقاطع حاج جبار نائب ، شماره 286
تلفن : 0411,5531720-25
فاکس : 0411,5530965
صندوق پستی : 51335-4115